Month: August 2016

Administrarea probelor in arbitraj

Particularități în administrarea probelor în arbitraj

Ce fel de probe se admit in arbitrajul international/intern:

 • Inscrisuri (documente)
 • Depozitii de martori –Martori factuali /Martori Experti
 • Expertiza
 • Vizita in site/Inspectia

INSCRISURI/ DOCUMENTE

Consultările intre parti sub aspectele probatorii (art.2 –IBA RULES-2010 privind administrarea probatoriului în cadrul procedurilor de arbitraj internaţional)

Tribunalul Arbitral se va consulta cu părţile cât mai devreme cu putinţă în cadrul procedurilor şi le va invita să agreeze asupra tuturor aspectelor care privesc aceasta etapa procedurala în vederea derularii unui proces eficient, economic şi corect pentru administrarea probatoriului.

Consultarea asupra aspectelor probatorii poate face referire la sfera de aplicare, la termen şi la maniera de administrare a probelor, inclusiv:

 • pregătirea şi depunerea Declaraţiilor martorilor şi a Rapoartelor experţilor;
 • administrarea mărturiilor verbale în cadrul oricăror audieri în materie de probe;
 • condiţiile, procedura şi formatul, aplicabile producerii documentelor;
 • nivelul de protecţie ce va fi permis asupra probelor în procedura de arbitraj –in materia confidentialitatii;
 • promovarea eficienţei, a economiei şi a conservării resurselor în legătură cu administrarea probelor.
 • Tribunalul Arbitral este încurajat să identifice martorii, imediat ce va considera acest lucru adecvat si va analiza relevanta audierii acestora, pentru speta dedusa judecatii.
 • Tribunalul Arbitral poate tria probele pe care le considera relevante si semnificative speţei pentru soluţionarea acesteia şi/sau relativ la care ar putea fi potrivită o hotărâre preliminară.

Documente

In conformitate cu art.3 –IBA RULES-2010 privind administrarea probatoriului în cadrul procedurilor de arbitraj internaţional

În termenul stabilit de Tribunalul Arbitral, orice Parte poate trimite Tribunalului Arbitral şi celorlalte Părţi o Cerere de producere a probelor.

Cererea de producere a probelor va cuprinde:

 • (i) o descriere a fiecărui document solicitat, suficientă pentru identificarea acestuia, sau
 • (ii) o descriere suficient de detaliată (inclusiv subiectul) a unei categorii solicitate de documente, restrânsă şi specifică, despre care se presupune în mod rezonabil că ar exista; în cazul documentelor în format electronic, Partea solicitantă sau Tribunalul Arbitral pot hotărî daca sunt necesare identificarea anumitor dosare sau a anumitor persoane sau daca sunt necesare alte mijloace de căutare a acestor documente în manieră eficientă şi economică;
 • (iii) o declaraţie conform căreia Documentele solicitate nu se află în posesia, custodia sau controlul Părţii solicitante sau o declaraţie cuprinzând motivele pentru care administrarea acestor documente ar fi în mod nerezonabil împovărătoare, pentru Partea solicitantă şi
 • (iv) o declaraţie privind motivele pentru care Partea solicitantă presupune că documentele solicitate se află în posesia, custodia sau controlul celeilalte părţi.

Dacă partea căreia îi este adresată cererea de producere a probelor are o obiecţie cu privire la unele sau la toate documentele solicitate, aceasta îşi va formula obiecţia în scris către Tribunalul Arbitral şi catre cealalta parte, în termenul indicat de Tribunalul Arbitral.

Tribunalul Arbitral, după consultarea părţilor şi în timp util, va avea în vedere Cererea de producere a probelor şi obiecţia.

Tribunalul Arbitral poate ordona Părţii căreia îi este adresată Cererea să producă toate documentele solicitate aflate în posesia, în custodia şi controlul său, cu privire la care Tribunalul Arbitral stabileşte următoarele: (i) aspectele pe care Partea solicitantă doreşte să le dovedească sunt relevante în speţă şi semnificative pentru soluţionarea acesteia; (ii) niciunul dintre motivele obiecţiei prevăzute la art. 9.2. din Regulile IBA nu se aplică; (iii) cerinţele prevăzute la art. 3.3. din Regulile IBA au fost îndeplinite. Toate aceste documente vor fi transmise celeilalte Părţi şi, dacă Tribunalul Arbitral decide acest lucru, şi acestuia. Toate documentele transmise sau produse de o parte vor fi păstrate în confidenţialitate de Tribunalul Arbitral şi de alte Părţi şi vor fi utilizate exclusiv în legătură cu arbitrajul.

Martorii factuali si Martorii experti

Uneori, avem impresia că numirea experţilor și a martorilor experţi este un lucru de la sine înţeles. ICC însăși a avertizat, în 2007, că „este un lucru util pornim de la premisa că nu va fi nevoie de probe de expertiză. Recomandarea vine in sprijinul partilor de a informa din timp Tribunalul Arbitral daca este necesara sau nu administrarea de martori experti, cu privire la aspectele cheie ale diferendului.”

Totuși, ICC are in vedere acordarea de asistenţă de specialitate daca este necesar, respectiv:, „se poate recurge la Centrul Internațional de Expertiză al ICC, conform Regulamentului de Expertiză al ICC”. În aceleași linii, Comisia din Tokyo pentru Arbitraj Maritim pune la dispoziţie experţi la cerere (Comisia de Arbitraj Maritim din Tokio a Bursei Japoneze de Transport, Rules Relating to Expert Opinion, Appraisal and Certification si nu numai.

Marea separare apare atunci când vine vorba despre utilizarea experţilor în procedura de arbitraj adica între experţii numiţi de catre părţi și experţii numiţi de TribunalulArbitral, primii fiind mai adecvat numiţi, „martori experţi”.

Martorii Factuali

În termenul indicat de Tribunalul Arbitral, fiecare parte va identifica martorii pe ale căror mărturii intenţionează să se bazeze precum si subiectul respectivelor mărturii. Oricine poate prezenta mărturii în calitate de martor, inclusiv un funcţionar, angajat sau alt reprezentant al Părţii/Părţilor.

Fiecare depozitie de martor va cuprinde următoarele:

 • numele întreg şi adresa martorului, o declaraţie privind relaţia sa prezentă sau trecută (dacă există) cu oricare dintre Părţi, o descriere a trecutului său, a calificărilor, instruirii şi experienţei sale, dacă această descriere este relevantă pentru diferend sau pentru conţinutul declaraţiei;
 • descrierea completă şi detaliată a faptelor şi sursa informaţiilor deţinute de martori cu privire la fapte, informatii suficiente pentru a servi ca probe. Vor fi furnizate documentele pe care se bazează martorii şi care nu au fost deja transmise ca probe;
 • o declaraţie privind limba în care a fost întocmită iniţial declaraţia martorului şi limba în care martorul anticipează că va depune mărturie, în cadrul Audierii;
 • o afirmare a veridicităţii mărturiei şi
 • semnătura martorului, data şi locul unde a intocmit depozitia de martor.

Experţii numiţi de părţi

În termenul arătat de Tribunalul Arbitral, fiecare parte isi va identifica propriul expert şi subiectul respectivei mărturii, acesta urmand sa transmita un raport de expertiză.

 Raportul de expertiză va cuprinde următoarele:

 • numele şi adresa completa a expertului numit de parte, o declaraţie privind relaţia sa prezentă sau trecută (dacă există) cu oricare dintre Părţi, şi o descriere a calificărilor, instruirii şi experienţei sale;
 • o descriere a instrucţiunilor în baza cărora acesta îşi exprimă opiniile şi concluziile;
 • o declaraţie de independenţă fata de parti şi de Tribunalul Arbitral;
 • o declaraţie a faptelor pe care îşi bazează opiniile şi concluziile de expertiză;
 • expertiza trebuie sa contina o descriere a metodelor, a probelor şi informaţiilor utilizate pentru a ajunge la concluzii. Vor fi furnizate documentele pe care se bazează expertul numit de parte şi care nu au fost deja transmise;
 • dacă raportul de expertiză este tradus, o declaraţie privind limba în care a fost întocmit iniţial şi limba în care expertul numit de părţi intenţionează să îşi depună mărturia în cadrul Audierii;
 • semnătura expertului numit de parte, data şi locul unde a fost intocmita expertiza.

EXPERTII NUMITI DE TRIBUNALUL ARBITRAL

In scopul reducerii costurilor, Tribunalul Arbitral poate recomanda partilor sa utilizeze expertii numiti de Tribunal, spre deosebire de expertii numiti de parti. Este o abordare care prezinta avantajul neutralitatii, in raport cu sistemul de numire al expertilor de catre parti. Din categoria Regulamentelor de Arbitraj care au introdus in regulamentele lor, posibilitatea numirii expertilor de catre Tribunalul Arbitral mentionam: Regulamentul de Arbitraj ICC; Regulamentul de Arbitraj AAA; Regulamentul de Arbitraj Uncitral, Regulamentul de Arbitraj LCIA.

In 2015 a intrat in vigoare noul Regulament de Expertiza al Camerei Internationale de Comert care a inlocuit vechiul Regulament de Expertiza din anul 2003, acest regulament avand menirea de a clarifica si de a ajuta companiile, judecatorii, arbitrii si alte parti care utilizeaza serviciile unui expert sa rezolve disputele transfrontaliere. ICC a utilizat Regulamentul de Expertiza in peste 350 de cazuri in ultimii 12 ani, servicii care au fost solicitate de catre parti in peste 50 de tari.

 • La solicitarea unei părţi sau a Tribunalului Arbitral, expertul numit de tribunal va fi prezent la audierea probatorie. Tribunalul arbitral poate audia expertul numit de tribunal iar acesta poate fi audiat de părţi sau de orice expert numit de părţi cu privire la chestiunile ridicate în propriul raport de expertiză, cu privire la depunerile părţilor sau la rapoartele de expertiză întocmite de catre experţii numiţi de catre părţi.
 • Toate rapoartele de expertiză întocmite de experţi numiţi de tribunal şi concluziile acestora vor fi evaluate de Tribunalul Arbitral, având în vedere toate circumstanţele cauzei.
 • In cazul in care partile nu sunt satisfacute de modul in care a fost redactat raportul, acestea pot solicita obtinerea din partea Tribunalului Arbitral a acceptului acestuia, pentru un raport suplimentar din partea expertului, iar intr-o cauza complicata, poate fi convocat un complet de experti neutri, pentru producerea unui raport comun. (Atentie se poate crea multa confuzie atunci cand, in indeplinirea mandatului sau de expert independent, una din parti refuza sa puna la dispozitia expertului, documente).

Vizita in site /Inspecţia

Tribunalul arbitral, la solicitarea unei părţi sau prin autosesizare, poate inspecta sau solicita inspecţia de către un expert numit de tribunal sau de catre părţi a oricărui sit, a oricărei proprietăţi, maşini sau a oricăror bunuri, eşantioane, sisteme, procese sau documente considerate adecvate. Prin consultarea părţilor, tribunalul arbitral va stabili termenul de inspecţie şi aranjamentele în acest sens.

Părţile şi reprezentanţii acestora vor avea dreptul de a participa la orice astfel de inspecţie.

arbitraj comercial intern și internațional

Considerații privind noțiunea de arbitraj

Alina Mioara Cobuz-Bagnaru

Dezvoltarea pe care arbitrajul a cunoscut-o, in ultimele decenii, rapiditatea cu care acesta s-a extins, din domeniul dreptului comercial international, unde este aplicat cu predilectie, si spre alte domenii, il prezinta ca fiind o alternative viabila la justitia statala. Sunt autori care estimeaza ca arbitrajul ar fi aparut in Grecia clasica. Aristotel distingea intre justitia statala si arbitraj: ,, Arbitrajul vizeaza echitatea, iar justitia statala legea; arbitrajul a fost inventat pentru ca echitatea sa fie aplicata’’ Cicero a promovat ideea conform careia: ,,arbitrajul este mijlocul prin care nu poti castiga complet un proces bun dar nici pierde complet un proces slab.’’ Arbitrajul nu este numai o institutie Greco-romana. Coranul face distinctie intre hakam (arbitrul) si qadi (judecator), in timp ce Biblia face aceeasi mentiune. In Franta, in Evul Mediu, arbitrajul este frecvent mentionat in foaiere. La ora actuala, arbitrajul este o institutie care se regaseste in toate statele europene (in cele din Est dar si in cele din Vest), in cele americane (de la Nord la Sud), si in aproape toate statele africane si asiatice, chiar daca uneori legislatiile interne nu le sint favorabile. Avand in vedere faptul ca justitia statala este o institutie cu un grad ridicat de imobilism, arbitrajul, prin beneficiile care ii sunt aduse de cateva dintre punctele sale forte, reprezinta optiunea favorite a mediilor de afaceri internationale. Printre acestea, una din caracteristicile mentionate ca fiind foarte importante este libertatea partilor de a-si alege arbitrul (judecatorul), care opteaza pentru arbitraj au intotdeauna in vedere caracterul privat, nepublic, asigurat de aceasta forma de justitie; arbitrajul reprezinta de asemenea un mod rapid de solutionare a unei dispute intre parti, spre deosebire de procedura greoaie a justitiei statale. Partile isi pot stabili singure o procedura supla, eficienta, care sa le satisfaca necesitatile, putand in acelasi timp reduce si costurile implicate de o actiune in instanta. Probabil insa ca cel mai important motiv pentru care comunitatea de afaceri internationala a optat si continua sa opteze pentru arbitraj este faptul ca procesul de justitie se desfasoara de la bun inceput, inca de la semnarea contractului, potrivit vointei partilor. In arbitraj, partile sunt cele care decid legea sau sistemul de drept ce va guverna atat contractul ce exprima vointa acestora, cat si modul de solutionare a eventualelor litigii. Astfel, o definitie ce ar putea fi data institutiei arbitrajului ar fi ca acesta reprezinta o procedura de solutionare a unui litigiu prin intermediul unei justitii private, in cadrul careia fiecare dintre parti are dreptul de a-si numi proprii judecatori (arbitrii). Scopul numirii acestor arbitri este cel al pronuntarii unei sentinte, sentinta care, dup ace este pronuntata, are un caracter executoriu asupra partilor. Procedurile arbitrale se desfasoara potrivit regulilor prevazute intr-un regulament ales prin vointa partilor (de regula, acest regulament de arbitraj este inserat in clauza de arbitraj). Prin clauza arbitrala partile au posibilitatea de a alege unul sau mai multi arbitri, in scopul pronuntarii unei sentinte finale. Cei care opteaza pentru arbitraj, au ales intre multiplele forme de arbitraj ce se pot aplica unui posibil litigiu existent deja. Arbitrajul mai poate fi definit in acelasi timp si in functie de caracterul sau, care poate fi intern sau international. Astfel, arbitrajul este considerat intern (domestic) atunci cand are ca obiect solutionarea unor litigii referitoare la raporturi juridice care se consuma sub incidenta exclusiva a legislatiei nationale a unui stat. Caracterul international al arbitrajului poate fi definit astfel in raport de incidenta raportului juridic la mai multe sisteme de drept, acest raport avand in vedere mai multe state. De asemenea, caracterul international este dat atat de nationalitatea diferita a partilor, cat si de faptul ca arbitrajul de acest tip poate fi solutionat numai de o institutie arbitrala internationala. Posibilitatea de exercitare a propriei vointe existenta in cadrul arbitrajului comercial se manifesta si in ce priveste forma de arbitraj care este aleasa de parti. Caracteristicile arbitrajului ar fi urmatoarele:

 1. arbitrajul este atat o institutie, cat si o procedura;
 2. ca modalitate de transare a unui litigiu, arbitrajul rezulta din vointa partilor;
 3. partile pot conveni sa-si rezolve diferendul numai in limitele permise de lege;
 4. convenind sa-si rezolve deferendul pe calea arbitrajului, partile evita astfel competenta instantei judecatoresti;
 5. litigiul in considerarea caruia este preconizat arbitrajul poate fi unul virtual sau unul actual.

In dreptul comertului international este suficient sa mentionam lista mare de state care au semnat Conventiile internationale, cum este cea de la New York din 10 iunie 1958 sau cea de la Washington din 18 martie 1965 pentru a ne convinge de perceptia pe care legislatiile din intreaga lume o au asupra arbitrajului. Aceasta permanență a arbitrajului in timp si in spatiu a determinat numerosi autori sa afirme ca arbitrajul a reprezentat forma primitiva a justitiei, anterioara justitiei publice. De asemenea, etimologia si istoria fac ca arbitrul sau arbitrajul, cuvinte provenind din aceeasi familie sa aiba sensul si conotatiile legate de impartialitate, masura, siguranta, vointa, decizie, evaluare. Dupa cum s-a spus, arbitrajul nu este un succedaneu al justitiei statale, dupa cum nici el nu urmareste sa stirbeasca domeniul acesteia, intre jurisdictia arbitrala si cea statala nu sunt raporturi de concurenta, ci de complinire, de intregire a paletei cailor de solutionare a litigiilor. In concluzie, fata de jurisdictia statala, arbitrajul prezinta urmatoarele incontestabile avantaje:

 • Partile pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, ceea ce evoca ideea de parteneriat, de natura sa permita mentinerea si continuarea relatiilor de afaceri, in general a relatiilor interumane intre persoanele implicate;
 • Realizandu-se de regula, prin arbitrii desemnati de parti, aceasta sporeste increderea partilor si garantia competentei celor ce vor judeca;
 • Raspunderea pentru daune, instituita pe seama arbitrilor, este de natura sa accentueze exigenta si chibzuinta acestora;
 • Arbitrajul confera confidentialitate, fapt deloc neglijabil mai ales in raporturile comerciale. Nici hotararea Tribunalului Arbitral nu se pronunta in sedinta publica, ci ea este adusa la cunostinta partilor;  Arbitrajul are sansa eliberarii de unele dintre ,,canoanele procedurale’’ inutile. Obstructionate sau exagerate. Astfel, sub rezerva respectarii ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior ,,normele de procedura pe care tribunalul trebuie sa le urmeze in judecarea litigiului’’
 • Desi arbitrajul insusi poate fi considerat ca o forma amiabila de rezolvare a litigiului, partile pot de asemenea sa convina ,,procedura unei eventuale concilieri prealabile’’